Algemene Voorwaarden

1. Definities
 1.1 Robin Kookt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 onder nummer: 73288810 en maakt zijn bedrijf van het verlenen van
 diensten op het gebied van catering aan huis of op locatie.
 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met
 Robin Kookt heeft gesloten.
 1.3 Gast: de natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever een horecadienst wordt verleend.

2. Toepasselijkheid
 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Robin Kookt.

3. Offertes en prijzen
 3.1. Alle prijzen vermeld op de website zijn indicatief.
 3.2. Offertes uitgebracht door Robin Kookt zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Alle in offertes genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Reserveringen worden aangenomen op volgorde van binnenkomst. Door het hanteren van dit systeem kan het zijn dat een reeds eerder verzonden offerte niet na kunnen komen.
 3.3.  De acceptatie van een offerte door de opdrachtgever geschiedt in alle gevallen per mail. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van toezending van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.

4. Producten en diensten
 4.1. De overeengekomen diensten worden naar eigen inzicht van Robin Kookt verricht.
 4.2. Indien bepaalde producten niet leverbaar zijn, heeft Robin Kookt het recht om te zorgen voor een passende vervanging, dit zonder overleg met de opdrachtgever.
 4.3. Robin Kookt is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van (half)producten en ingrediënten van derden.
 4.4. De uitvoering van de opdracht is gebaseerd op de door de opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van de opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele gevolgen en kosten daarvan.

5. Betaling
 5.1.  Robin Kookt is gerechtigd bij een opdracht een aanbetaling van 50% van de totale factuursom te verlangen.
 5.2. Alle betalingen, inclusief aanbetalingen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 5.3. Ingeval tijdige betaling achterwege blijft is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan gehouden tot vergoeding van de incassokosten en andere buitengerechtelijke kosten.
 5.4. Ingeval tijdige betaling van een aanbetaling achterwege blijft, is Robin Kookt daarnaast gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6. Annuleringen
 6.1. Annuleringen dienen per e-mail te geschieden.
 6.2. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 8 dagen voor aanvang van de opdracht. Eventuele aanbetalingen van de opdrachtgever aan Robin Kookt zullen worden geretourneerd.
 6.3. Ingeval van annulering van de opdracht tot 72 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 30% van de totale factuursom verschuldigd aan Robin Kookt.
 6.4. Ingeval van annulering van de opdracht tussen 72 en 24 uur voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 75% van de totale factuursom verschuldigd aan Robin Kookt.
 6.5. Ingeval van annulering van de opdracht binnen 24 voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 90% van de totale factuursom verschuldigd aan Robin Kookt.
 6.6. De onder 6.3 t/m 6.5 genoemde bedragen is de opdrachtgever aan Robin Kookt verschuldigd als vergoeding van het door Robin Kookt geleden nadeel als gevolg van de annulering van de opdracht en zullen – voor zover mogelijk – worden verrekend met eventuele aanbetalingen.

7. Vergunningen
 Indien voor de uitvoering van de opdracht toestemming van een derde is vereist, draagt de opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor het verkrijgen van de toestemming. De opdrachtgever verschaft Robin Kookt desgevraagd een kopie van de verkregen toestemming.

8. Aansprakelijkheid
 8.1. Robin Kookt is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de opdracht ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Robin Kookt of zijn ondergeschikten.
 8.2. Robin Kookt is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 8.3. De opdrachtgever vrijwaart Robin Kookt voor claims van derden, waaronder een Gast, verband houdende met schade als bedoeld in artikel 8.1.
 8.4. De aansprakelijkheid van Robin Kookt is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald.

9. Overmacht
 9.1. Robin Kookt is niet gehouden tot (tijdige) nakoming van de overeenkomst en/of betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever, ingeval Robin Kookt als gevolg van overmacht verhinderd wordt om enige verplichting (tijdig) na te komen.
 9.2. Ingeval Robin Kookt als gevolg van een overmacht situatie niet in staat is om (tijdig) aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, zal hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 9.3. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan:
 a. het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur;
 b. storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water-, gas- en energieleveringen;
 c. brand of ongevallen;
 d. transportbelemmeringen of transport problemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen, blokkades of autopech;
 e. iedere storing in de geregelde productie;
 f. iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

10. Diensten en locatie
 10.1. Ingeval diensten worden geleverd op of in een aan de opdrachtgever toebehorende locatie, stelt de opdrachtgever de keuken, apparatuur, energie, gas, water, e.d. kosteloos ter beschikking aan Robin Kookt. Afval wat in verband staat met het geserveerde diner blijft achter op de feestlocatie.
 10.2. Belastingen, Buma/Stemra-rechten, retributies en kosten van energie-, gas- en waterverbruik, riolering en afvalverwerkingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht en geschillen
 11.1. De verhouding tussen de opdrachtgever en Robin Kookt worden beheerst door Nederlands recht.